Ing. Jan Mlčák
se sídlem: Židovická 2219, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 87098083
Tel: +420 728 500 962
Email: info@projekt7.cz

1. Úvodní ustanovení

i. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) osoby Ing. Jan Mlčák, sídlem Židovická 2219, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 87098083 (dále jen „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „klient“) prostřednictvím vzájemné domluvy.

ii. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v písemně ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

iii. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce.

iv. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Definice pojmů

i. Zhotovitel – zpracovatel díla

ii. Klient – objednavatel díla

iii. Dílo – předem domluvená práce mezi zhotovitelem a klientem

iv. Smlouva o dílo – právní dokument upravující práva a povinnosti mezi zhotovitelem a klientem. Smlouva může být i formou psané/potvrzené objednávky skrze emailovou komunikaci.

v. cena díla/cena – je částka za vypracování díla

3. Uzavření smlouvy o dílo

i. Uzavření smlouvy mezi zhotovitelem a klientem je na základě potvrzené "cenové nabídce na uzavření smlouvy o dílo".

ii. Náležitosti smlouvy o dílo upravuje Nový zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v § 2586–2635 OZ.

iii. Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

iv. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a klientem vzniká potvrzením "cenové nabídky na uzavření smlouvy o dílo (akceptací) klientem.

v. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Vlastnosti a kvalita díla

i. Vlastnosti a kvalita díla je závislá na předaných podkladech klientem.

a. Rozpočty staveb: kvalita rozpočtu se odvíjí od stupně, stavu a kvality projektové dokumentace. Rozpočty staveb zpracované ze studií, dokumentací pro stavební povolení nebo jednostupňových dokumentací slouží pouze klientovi pro hrubý odhad ceny nebo pro výběr zhotovitele stavby. Nikoli pro závaznou objednávku s třetí stranou např. stavební firmou.
b. Odhady: Přesnost stanovené odhadní hodnoty závisí na množství předaných podkladů a provedeném místním šetření. Hodnota odráží pouze předpoklad odhadce, že je možné nemovitost za tuto cenu obchodovat v daném místě a čase.
c. Inspekce nemovitostí: kvalita posudku závisí na předaných informacích současným vlastníkem a možnosti nahlédnutí do předmětné nemovité věci.

5. Cena zboží a platební podmínky

i. Cenu zhotoveného díla a případné náklady spojené s dodáním díla dle smlouvy o dílo může klient uhradit zhotoviteli následujícími způsoby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak:

a. V hotovosti při osobní schůzce na předem domluveném místě v den předání.
b. Bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, před předáním zhotoveného díla, na základě vydané zálohové faktury ve výši 100% z domluvené částky za vypracování díla.

ii. V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží.

iii. V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

iv. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o dílo objednavateli daňový doklad – fakturu. Zhotovitel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel klientovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

v. V případě, že se v bodě 5.i. dohodnou smluvní strany jinak, bude klientovi vystavena faktura s datem vystavení dokladu a datem splatnosti. Klient je povinen zhotoviteli uhradit fakturovanou částku nejpozději v den splatnosti faktury.

vi. Faktura je kleitovi zaslána elektronicky na emailovou adresu, z které klient se zhotovitelem komunikoval, a na kterou mu bylo zasláno dílo.

vii. Penále, resp. úroky z prodlení neproplacené faktury jsou vypočítávány od následujícího dne po dni data splacení do dne zaplacení včetně, ve výši 5% p.m. z dlužné částky.

6. Způsob dodání zboží

i. Způsob dodání je elektronicky na emailovou adresu, z které klient se zhotovitelem komunikuje a přes kterou byla provedena objednávka díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7. Práva z vadného plnění

i. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

ii. Zhotovitel odpovídá klientovi, že dílo při převzetí nemá zjevné vady, kterých by si byl zhotovitel vědom. Zejména zhotovitel odpovídá klientovi, že v době, kdy klientovi dílo předal:

a. dílo je možné použít/využít k účelu, který si strany dojednali nebo k účelu, který je specifikován u díla,
b. má dílo vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které klient očekával s ohledem na povahu díla a na základě
reklamy jimi prováděné,
c. se dílo hodí k účelu, který pro jeho použití zhotovitel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
d. dílo odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
e. je dílo v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
f. Dílo vyhovuje požadavkům právních předpisů.

iii. Klient má právo, v případě že je vada odstranitelná, na opravu nebo doplnění toho, co chybí.

iv. V případě několikanásobné (3 a více) uznané (zhotovitelem) reklamace má klient právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

v. Práva z odpovědnosti za vady díla může objednavatel uplatnit na emailové adrese info@projekt7.cz

8. Rezervace termínu a sankce

i. Klient si může rezervovat termín zpracování díla po vzájemné dohodě se zhotovitelem.

ii. Rezervace je platná připsáním fakturované částky ve výši 30% z ceny díla na účet.

iii. Záloha, v případě že bude termín předání finálních podkladů posunut o více jak 5 pracovních dní bez předchozí domluvy obou stran (minimálně však 10 pracovních dní před smluvně domluveným datem), propadá.

iv. Záloha propadá i v případě zrušení zakázky před započetím prací (nedá-li klient vědět zpracovateli minimálně 10 pracovních dní smluvně domluveným datem).

9. Možnosti odstoupení od smlouvy

i. Po odsouhlasení zpracování díla je možné odstoupení od smlouvy po vzájemné dohodě obou stran.

ii. Odstoupení před započetím prací na díle: sankce 30% z ceny díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

iii. Odstoupení po započetí prací na díle: sankce 100% z ceny díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

i. Klient nabývá vlastnictví k dílu zaplacením celé ceny díla. Do doby zaplacení nesmí klient dílo distribuovat/přeposílat/předvádět třetí osobě.

ii. Zhotovitel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

iii. Zhotovitel je oprávněn k prodeji díla na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
iv. Objednavatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Náhrada škody a reklamace

i. Náhrada škody je limitována výši ceny díla, maximálně však 20 000 Kč.

ii. Reklamace zhotoveného díla bude vždy přednostně vyřízena.

12. Ochrana osobních údajů

i. Svou informační povinnost vůči objednavateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  měrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů objednavatele pro účely plnění smlouvy o dílo, pro účely jednání o smlouvě o dílo a pro účely plnění veřejnoprávních povinností zhotovitele plní zhotovitel prostřednictvím zvláštního dokumentu.